چاپ مركزي
 چاپ مركزي

چاپ مركزي


گرانترين هتل ها در رزرواسيون آريا

 

همه جاي دنيا گرانترين هتل هاي را معرفي مي كنند، تا پولدارهاي دنيا را به سمت خودشان بكشانند اما در ايران روال معرفي هتل ها به گونه اي ديگر است. اگر زماني شايعه شود كه فلان هتل يا رستوران گرانترين است و يا حتي فلان شخصيت پولدارترين است اين تصور ممكن است تا دهه ها باقي بماند حتي اگر خيلي زود مثال نقضش پيدا شود. سال ها تصور ميشد كه هتل عباسي اصفهان گرانترين هتل ايران است، در صورتي كه با يك پرس رزرو هتل و جوي ساده از قيمت چند هتل مشخص مي شود كه اينطور نيست. در اين گزارش سري زده ايم به گرانترين هتل هايي كه در حال حاضر در ايران مسافر مي پذيرند. استانداردسازي و ستاره هاي هتل ها در كشور ما با آنچه از ستاره هاي هتل هاي بينالمللي انتظار مي رود، متفاوت است. قاعدتا قيمت هتل هاي ايران در مقايسه با گرانترين هتل هاي جهان نيز ناچيز است حتي اگر در داخل كشور گرانترين باشند. هتل هاي پنج ستاره در دنيا نسبت به خدمات و امكاناتي كه به مسافران مي دهند، درجه بندي مي شوند. زيربنا، امكانات ورزشي و تفريحي، امكانات داخل اتاق ها، تعداد رستوران هاي موجود درآنها با تنوع غذايي زياد، نوع خدمات دهي كاركنان و آموزش آنان در برخورد با مشتري ها و خيلي از عوامل ديگر تعداد ستاره هاي هتلها را در سطح بينالمللي تعيين مي كند اما در ايران درجه بندي هتل ها و اعطاي ستاره ها وضعيت ديگري دارد.

 


بازدید : | ۱۷ فروردين ۱۳۹۷ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

رزرو هتل در رزرو آريا

 

پــس برگرديــم و ببينيــم بــراي رزرو هتل چه ســرويس هايي وجود دارد. در ميان سرويس هاي ايراني رزرواسيون آريا از ابتدا بــراي رزرو هتل به وجود آمــد و اخيراً پرواز را نيز اضافه كرده. مشــكلي كه در داخل كشــور براي اقامت وجود دارد تعداد كم هتلها و قيمت بالاي آنهاســت كه باعث مي شود برخي از مسافران قيد سفر داخلي را بزنند و هزينه اي برابر با سفر داخلي را صرف سفر كردن به برخي از كشورهاي همسايه كنند. سرويس هاي ايراني گاهي تالش كرده اند مكان هاي اقامتي شــخصي و محلي كوچكتر و ســاده تر نســبت به هتل ها را هم وارد بازي كنند، اما ضرورت هاي قانوني هنوز اين اجازه را نداده كه خون تازهاي در سيستم گردشگري ايران به جريان بيفتد و شايد يكي از معدود سرويسهاي مناسب در اين زمينه خانه مسافر باشد كه به ادعاي توســعهدهندگانش در همراه اول مناسب گرفتن خانه، ويال يا سوئيت هاي آزاد براي افراد كثيرالسفر است، اما تجربه شخصي خود سرويس جالب اتاقك را با پشــتيباني و قيمت هاي جالب تاييد ميكند كه براي كساني كه دوست دارند رنگي از تفريح هم به سفر كاريشان بدهند مناسب است. با اين حال سرويس هاي داخلي امكان رزرو هتل و خريد هواپيماي داخلي و خارجي را فراهم كرده اند و اتفاق خوب در اين سالها اين امكان پرداخت ريالي است كه اكثر سايت ها به ســمت آن رفتهاند و آن را در اختيار مشــتري قرار دادهاند. هرچند ممكن است هنوز فاصله زيادي تا سرويسهاي پرطرفدار خارجياي وجود داشته باشد كه در بسياري موارد امكاناتي در اختيار دارند كه ســايتهاي داخلي از آنها بي بهره اند. از تمام اين داستانها و مقايسه ها كه بگذريم، براي مســافر ايراني با هر دليل و انگيزهاي كه براي سفر كردن دارد راهحلهاي زيادي وجود دارد كه مي تواند تامي نكننده نياز او در ســفر باشد. برخي از اين ســرويسها روي قيمت و برخي ديگر روي كيفيت خدمات تمركز كردهانــد، اما در هر حالت ســرويسهايي هم هســتند كه به مقايسه خدمات و قيمتهاي هتلهــا ميپردازند تا كاربر بتواند بهترين سرويس را انتخاب كند. هرچند در مورد برخي مقصدهــا انتخاب چنداني وجود ندارد و بايد به چند مورد پيشنهادشده بسنده كرد. سايت trivago پلتفرم مشهوري است كه خدمات هتلها را نسبت به قيمتشان با هم مقايسه ميكند و با توجه به قصد مســافر از انجام اين سفر بهترين مكانها را به او پيشــنهاد ميدهد. در اين سايت افراد زيادي براي هر هتل نظر گذاشــتهاند كه براي انتخاب آن بسيار كمك كننده اســت. Trivago مناسب ترين قيمت را از بين سايت ها به كاربر پيشنهاد مي دهد و همه امكانات و تخفيفهاي هتل و محل دقيق آن روي نقشه و همچنين راههاي حمل و نقل آن را براي مســافران ارائه كرده و شما حتي ميتوانيد به جاي جســتوجوي نام هتل يا شهر روي نقشه بگرديد و هر نقطه از مقصد خود را كه دوست داريد براي سفر انتخاب كنيد. بعد از انتخاب هتل در اين ســايت به سايت ارائهدهنده هتل ارجاع داده ميشويد، البته همواره از شما خواسته مي شود كه سرويس را دوباره چك كنيد تا از تغييراتي كه ممكن است بنا بر شرايط در هر ساعت ارائه شوند باخبر شويد.


بازدید : | ۱۷ فروردين ۱۳۹۷ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

آگهي رايگان

 

كمپين هاي آگهي  در يك بازه زماني خاص، از رسانه هاي مختلف ارائه و منتشر مي شوند. حياتي ترين بخش از طراحي يك كمپين آگهي، تعيين موضوع كمپين است كه حال و هواي1 هر يك از اجزاي كمپين را مشخص مي كند. موضوع كمپين، پيام اصلي است كه توسط فعاليت هاي ترويجي2 كمپين به مخاطب منتقل مي شود. با توجه به اينكه موضوع هاي هر يك از كمپين هاي تبليغاتي، در شرايط زماني و مكاني خاص و همچنين، با عنايت به آميزه بازاريابي3 طراحي و اجرا مي شوند، عمر مفيد محدودي دارند؛ اما خاطره كمپين هاي تبليغاتي موفق معمولا سال ها در ذهن مخاطبانشان مي ماند. موضوع هر كمپين آگهي رايگان كه براي يك بنگاه اقتصادي طراحي و اجرا مي شود، بايد بازتابي از استراتژيهاي آن بنگاه اقتصادي باشد. اين همان موضوعي است كه متاسفانه در اغلب كمپين هاي تبليغاتي بنگاه هاي اقتصادي كشورمان ناديده گرفته مي شود. طراح كمپين تبليغاتي بايد آشنا با علم مديريت استراتژيك باشد و بتواند استراتژيهاي نوشته و نانوشته بنگاه صاحبكار را دريابد. عدم همخواني استراتژيك يك كمپين اقتصادي و سياست هاي يك كسب وكار، فاجع هاي در صنعت تبليغات به حساب مي آيد كه متاسفانه بهاي چنداني به آن داده نشده است. كمپين تبليغاتي، مجموع هاي است از آگهي ها كه مفهوم يا ايدهاي واحد را منتقل مي كنند؛ يعني آگهي رايگان تبليغاتي كه حول محور يك ايده يا مفهوم طراحي و اجرا مي شوند. گاه اين آگهي رايگان  تبليغاتي متعدد هستند: دو، سه يا حتي بيشتر؛ اما در اغلب مواقع با دو آگهي براي يك ايده مواجهيم و البته، ايرادي هم ندارد كه متعدد باشند؛ به اين شرط كه شيرازه اين آگهيها از هم گسسته نشود و همه آگهي رايگان ها در راستاي ايده واحد پشتيبان آنها باشند. تنها يك ايده قدرتمند ميتواند از آگهي هاي متعدد پشتيباني كند؛ همينجا بايد بر اين موضوع تاكيد كنم كه اغلب كمپينهاي تبليغاتي كه شاهد آنها هستيم، ايده و فكر قدرتمندي براي پشتيباني ندارند و تنها ايدهاي »جالب« هستند كه نميتوان براساس آنها يك كمپين تبليغاتي را بنيان نهاد. بنابراين، به ياد داشته باشيد كه در برابر ايدههاي ناگهاني و جذاب، قدري تامل بيشتري به خرج دهيد و توضيح بيشتري پيرامون آنها طلب كنيد؛ اگر در موقعيت صاحبكار هستيد، از آژانس تبليغاتي خود بخواهيد تا ميتواند در موردايدهاي كه براي طراحي كمپين تبليغاتي دارد، برايتان توضيح دهد و مجابتان كند.


بازدید : | ۱۷ فروردين ۱۳۹۷ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

هتل اصفهان

 

اِصفَهان يا اِسپَهان شهري باستاني در مركز ايران است. اين هتل اصفهان شهر مركز استان اصفهان و نيز مركز شهرستان اصفهان است. اصفهان، سومين شهر پهناور ايرانيان هتل اصفهان پس از تهران، مشهد و سومين شهر پرجمعيت ايران پس از تهران و مشهد است. طبق سرشماري سال ۱۳۹۰ جمعيت هتل اصفهان آن ۱٬۹۰۸٬۹۶۸ نفر است. اصفهان در سال ۲۰۰۶ به عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام و در سال ۱۳۸۸ به عنوان پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسلامي و همين‌طور به عنوان پايتخت صنعتي ايران بعد از تهران انتخاب هتل اصفهان شده است. اين شهر به داشتن معماري زيباي اسلامي و بسياري از بلوارهاي زيبا، پل‌هاي سرپوشيده، تونل‌هاي زيبا، كاخ‌ها، مسجدها و مناره‌هاي منحصر به فرد معروف است. اين امر باعث شده‌ است كه در فرهنگ ايراني، اصفهان نصف جهان لقب بگيرد. ميدان نقش جهان يكي از بزرگترين ميدان‌هاي دنيا است و هتل اصفهان نمونه برجسته‌اي هتل اصفهان از معماري اسلامي است كه توسط يونسكو به عنوان ميراث جهاني ثبت شده‌ است. اصفهان در ۴۳۵ كيلومتري تهران و در جنوب اين شهر قرار دارد. محدوده شهري آن به چهارده منطقه شهري تقسيم مي‌شود و در خارج از محدوده هتل اصفهان شهري نيز از غرب به سمت خميني شهر و نجف آباد، از جنوب كوه صفه و سپاهان شهر، از سمت شمال به شاهين شهر و از شرق نيز به دشت سگزي منتهي مي‌شود. زاينده‌رود بزرگترين رود فلات مركزي ايرانيان هتل اصفهان از كوه‌هاي مركزي ايران سرچشمه گرفته و از ميان اصفهان مي‌گذرد. همچنين جنگل ناژوان از مناطق خوش آب و هواي حاشيه زاينده‌رود است. از ديگر مناطق طبيعي قابل گشت و گذار اصفهان مي‌توان به كوه كلاه قاضي و كوه صفه هتل اصفهان اشاره نمود. منطقه كلاه قاضي، يك پارك ملي است با نام پارك ملي كلاه قاضي كه محل زيست جانوران زيادي مانند كل، پازن، بز، آهو و عقاب است. اقليم شهر اصفهان در شمال و شرق از منطقه كويري تأثير گرفته و در جنوب به جهت وجود كوه صفه از هواي خنك تري بهره‌مند است. آب و هواي اصفهان به طور كلي معتدل و خشك است و مقدار بارش باران و برف به نسبت متوسط دارد. مردم اصفهان به زبان پارسي و لهجه اصفهاني سخن مي‌گويند هتل اصفهان. شهربازي رؤياها، سيتي سنتر اصفهان، پارك جنگلي صفه، پارك ابي ابسار، بام شهر اصفهان، تونل آكواريوم،  هتل اصفهان سي و سه پل، بازار قيصريه اصفهان، بازار شاهي، بازار كلاهدوزها و پل خواجو از مكان هاي تفريحي رفاهي شهر اصفهان است.


بازدید : | ۲۷ شهريور ۱۳۹۶ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

رزرو هتل مشهد

 

باغ پرندگان مشهد يكي مراكز جذب گردشگر رزرو هتل مشهد و تفريح مردم مشهد محسوب مي شه. تيم هاي متخصص پزشكي به صورت مستمر در باغ پرندگان مشهد  حضور خواهند رزرو هتل مشهد داشت تا موارد بهداشتي براي حضور رزرو هتل مشهد گردشگران و زائران در اين مكان رعايت شه. مجموعه باغ پرندگان رزرو هتل مشهد سپاد، يكي از شكيل ترين جاذبه هاي گردشگري استان خراسان رضوي و شهر مشهده، كه با توجه به حجم بالاي رزرو هتل مشهد گردشگر اين باغ به حضور و ماندگاري زائر در شهر مشهد كمك مي كنه. اين باغ با مجوز دامپزشكي احداث شده، كه شرايط استاندارد براي نگهداري پرندگان در آن لحاظ شده. تيمي از دامپزشكان ماهر در باغ پرندگان به صورت مستمر رزرو هتل مشهد حاضر هستند و بر سلامت پرندگان نظارت دارن. انواع پرندگان كمياب و نادر ايراني و آسيايي و همچنين پرندگاني از كشورهاي آفريقايي براي زندگي به اين باغ آورده شده. باغ پرندگان در سال ۱۳۹۳ در مجاورت مجتمع الماس شرق احداث شد. اين پارك فوق العاده ديدني محلي است براي نمايش انواع پرندگان كمياب، ايراني، آسيايي و آفريقايي. اين پارك با توجه به جذابيت خاص خود توانسته پذيراي حجم قابل توجهي از مسافرين تورهاي  مشهد باشد .يكي از بارز ترين ويژگي هاي اين باغ وحش زيبايي بصري آن است. چراكه دست اندركاران محوطه ي رزرو هتل مشهد كلي باغ را به زيباترين نحو ممكن طراحي كرده اند . وجود پل هاي چوبي، خيابان هاي سنگ فرش ، پوشش رزرو هتل مشهد گياهي فوق العاده، آبشارهاي مصنوعي همه و همه مجموعه اي از جذابيت ها و زيبايي ها را موجب شده و همين  رزرو هتل مشهد مساله توانسته به بهترين شكل به جذب مسافرين تورهاي مشهد منجر شود. از جهت ديگر بازديد از اين باغ پرندگان به خانواده هايي توصيه مي شود كه همراه با كودكان خود به سفر آمده اند. اين مسافرين مي توانند در رزرو هتل مشهد كنار زيارت خود اوقات شاد و مفرحي را در تور مشهد گردي خود تجربه كنند و تور يك روزه اي را به بازديد از رزرو هتل مشهد اين پارك فوق العاده اختصاص دهند.


بازدید : | ۲۷ شهريور ۱۳۹۶ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

هتل هاي مشهد

 

مشهد كلان‌شهري در شمال شرقي ايران و مركز استان خراسان رضوي، ۳۲۸ كيلومتر مربع مساحت دارد. براساس سرشماري عمومي نفوس و هتل هاي مشهد مسكن سال ۱۳۹۰ اين شهر با ۲٬۷۶۶٬۲۵۸ تن جمعيت، دومين شهر پرجمعيت ايران پس از تهران است. شهر مشهد به واسطه‌ي وجود حرم مطهر امام هشتم شيعيان، به پايتخت فرهنگي ايران بدل شده و در سال ۱۳۸۸ رسما به هتل هاي مشهد عنوان «پايتخت معنوي ايران» انتخاب شد و سالانه پذيراي بيش از ۲۷ ميليون زائر از داخل و دو ميليون زائر از خارج از كشور است. بيش از ۹۳٪ مردم اين شهر  فارسي زبان هستند. شهرآب و هواي متغير، اما معتدل و متمايل به سرد و خشك دارد. اقتصاد مشهد متكي به گردشگري مذهبي با تمركز بر حرم امام رضا است. در كنار آن، با وجود مراكز تجاري هتل هاي مشهد بزرگ و امكانات پزشكي قابل توجه، گردشگري تفريحي و گردشگري سلامت در اين شهر نيز رونق يافته است. هتل هاي مشهد حرم مطهر امام رضا عليه السلام در نيمه شرقي شهر مشهد واقع شده‌ است و چهار خيابان اصلي نواب صفوي، طبرسي، امام رضا هتل هاي مشهد و شيرازي به اين حرم منتهي مي‌شوند. بزرگترين موزه‌ي شهر مشهد، موزه‌ي آستان قدس رضوي واقع در حرم مطهر است. شهر مشهد تعداد زيادي مركز گردشگري تاريخي نيز دارد. نقاط ديدني شهر بسيار زياد است هتل هاي مشهد كه از اين ميان مي توان به مجموعه فرهنگي باغ آرامگاه فردوسي در ۲۰ كيلومتري شمال غربي شهر، آرامگاه نادرشاه در مجموعه باغ موزه نادري كه به يادبود نادرشاه افشار در سال ۱۳۴۲ خورشيدي توسط هوشنگ سيحون طراحي و ساخته شده‌ است، مقبره خواجه ربيع مربوط به دوره صفوي واقع در انتهاي خيابان خواجه ربيع مشهد و مقبره خواجه هتل هاي مشهد اباصلت، يكي از ياران امام رضا (ع) واقع درجنوب شرقي و در ۱۴ كيلومتري شهر  مشهدنام برد. منطقه‌ي تفريحي طرقبه و شانديز در غرب مشهد از ييلاق هاي سرسبز و زيباي شهر است كه در كنار زيبايي‌هاي طبيعي رستوران‌هاي زبان زدي نيز دارد. يكي از غذاهاي محلي و خاص مشهد شله مشهدي است كه در ايام تاسوعا، هتل هاي مشهد عاشورا و اربعين به صورت نذري طبخ مي‌شود. از ديگر غذاهاي خاص شهر مي‌توان به شيشليك شانديز اشاره كرد.


بازدید : | ۲۷ شهريور ۱۳۹۶ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

هتل هاي كيش

 

خانه‌ي مرحوم حاج عبدالله بن شاهين با هتل هاي كيش مساحت ۱۲۰۰ متر داراي ۱۵ اتاق است. حاج عبدالله يكي از شخصيت‌هاي معروف و محبوب كيش است هتل هاي كيش كه تاجر مرواريد و صاحب يكي از بزرگ‌ترين لنج‌هاي بادباني آن زمان بود كه به حرفه تجاري و گلافي (لنج سازي) نيز مهارت داشت.حاج عبدالله اين خانه را از سه نسل قبل خود به ارث برده بود. خانه وي يكي از قديمي‌ترين خانه‌هاي محله سفين قديم با برخورداري از سبك معماري كاملا بومي است. كه براي بوميان نسل‌هاي گذشته كيش هتل هاي كيش بويژه اهالي روستاي تاريخي سفين قديم منزلت و جايگاه ويژه‌اي دارد چون بيشتر آنها مكتب خانه و فراگيري قرآن را در اين خانه گذرانده‌اند. در واقع اين خانه حكم مدرسه محله سفين را دارد. اين خانه به منظور معرفي تاريخ، فرهنگ، آداب و رسوم، معيشت و صنايع دستي منحصر به فرد بوميان كيش، پس از موافقت صاحب آن، آقا حسيني هتل هاي كيش و اخذ مجوز لازم از سازمان منطقه آزاد كيش در فروردين ۱۳۹۳ با هدف اشتغالزايي براي بوميان محله و تحقيق و توسعه گردشگري پايدار براي جزيره كيش به خانه مردم شناسي بوميان كيش تبديل و تمامي اتاق‌ها و فضاها با حفظ هتل هاي كيش معماري سنتي و با استفاده از مصالح بومي بازسازي و سبك زندگي بوميان كيش در ۸۰ سال پيش باز سازي شد. گردشگران جزيره وقتي وارد اين موزه مي شوند با نمايش زنده شيوه معيشت و كار بوميان كيش در گذشته آشنا هتل هاي كيش شده و از ابزار و وسايل مورد استفاده بوميان كيش در قديم ديدن مي‌كنند و با شيريني و قهوه عربي پذيرايي هتل هاي كيش مي‌شوند. قرار است در آينده اسناد و مدارك قديمي موجود از بوميان كيش نيز در اين خانه به نمايش در آيد و زنان هنرمند بومي نقش حنا روي دستان گردشگران ببندند و نام و غذاي محلي و دريايي عرضه كنند. يكي از بخش‌هاي هتل هاي كيش ديدني اين خانه حوي المجلس يا حياط مجلسي است. اين خانه داري دو حياط است حياط مجلسي آن مخصوص ميهمانان مرد است. اين حياط از يك در اختصاصي، يك اتاق تابستانه (مجلس)، يك اتاق زمستانه، هتل هاي كيش انبار خرما، انبار ابزار صيد و شناورها و يك حلقه چاه برخوردار است.


بازدید : | ۲۷ شهريور ۱۳۹۶ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

هتل هاي شيراز

 

اقامت در اتاق‌هاي يك تخته‌ي هتل‌هاي لوكس شهر شيراز مانند هتل بزرگ شيراز، هتل چمران، هتل هما و هتل پارس حداقل شبي ۲۲۰.۰۰۰ تومان براي هتل هاي شيراز شما هزينه خواهد داشت. البته انتخاب‌هاي اقتصادي‌تري هم براي شما وجود دارند، به عنوان مثال شما هتل هاي شيراز مي‌توانيد براي اقامت هتل سنتي نيايش شيراز را انتخاب كنيد كه قيمت اتاق يك تخته‌ي آن شبي ۷۸,۰۰۰ تومان است. كمترين قيمت هتل در شهر شيراز مربوط به هتل ساسان با شبي حدود ۶۰,۰۰۰ تومان هتل هاي شيراز براي هر شب است. اگر دوست داريد در مركز شهر اقامت داشته باشيد تا دسترسي بهتري به مكان‌هاي تاريخي اين شهر داشته باشيد هتل‌هاي زيادي در خيابان‌هاي زند و رودكي شيراز وجود دارند.تقريباً همه نوع وسايل حمل و نقل عمومي در هتل هاي شيراز شيراز در دسترس شما است. متروي شهر شيراز هتل هاي شيراز از ساعت ۶:۴۰ صبح آغاز به كار كرده و آخرين قطار آن هر شب راس ساعت ۲۲:۰۰ حركت مي‌كند هتل هاي شيراز.تمام مكان‌هاي شهر با اتوبوس در دسترس شما خواهد بود و اگر تمايل به استفاده از تاكسي داشته باشيد، سامانه‌هاي هتل هاي شيراز تلفني بيسيم مثل تاكسي ۱۳۳ در تمام ساعات شبانه‌روز در هر نقطه‌اي از شهر كه باشيد هتل هاي شيراز به شما خدمات مي‌دهند. استفاده از تاكسي‌هاي عبوري سطح شهر هم يكي ديگر از راه‌هاي آسان براي حمل و نقل مي‌باشد.


بازدید : | ۲۷ شهريور ۱۳۹۶ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

هتل استقلال تهران

 

هتل بين المللي 5 ستاره پارسيان استقلال ( هيلتون سابق) تحت رزرو هتل استقلال پوشش شركت هتلهاي بين المللي پارسيان در رزرو هتل استقلال زميني به مساحت 70 هزار متر مربع واقع در منطقه باغشهر تهران - دامنه سلسله جبال البرز - نه تنها بزرگترين هتل در زنجيره هتلهاي پارسيان به شمار مي آيد رزرو هتل استقلال بلكه به جهات گوناگون منحصر بفردترين هتل جمهوري اسلامي ايران است. 2 برج غربي و شرقي هتل كه به ترتيب طي سالهاي 1341 و 1351 به بهره برداري رسيده است با مجموع 552 باب اتاق و سوئيت هاي رزرو هتل استقلال مجلل و مجهز به تمامي امكانات رفاهي و ارتباطي، سالن هاي برگزاري همايش ها و اجتماعات شغلي وخانوادگي با ظرفيت هاي متفاوت، رستوران هاي لوكس ايراني و فرنگي دائمي و فصلي با منوهاي غذايي بين المللي، مراكز تجاري رزرو هتل استقلال متنوع و امكانات ورزشي به همراه بهره مندي از نيروهاي جوان و مجرب صنعت هتلداري تنها بخشي از وجه تمايز هتل پارسيان استقلال با ساير مراكز اقامتي و پذيرايي فعال در ايران است كه خاطره ماندگاري را براي رزرو هتل استقلال همه ميهمانان محترم اين هتل رقم مي زند. تلاش ها و اقدامات اثربخش سال هاي اخير اين هتل در عرصه استانداردسازي خدمات، بازسازي و بهينه سازي مداوم اتاقها، سوئيت ها، سالن هاي برگزاري همايش ها و رستورانها، رزرو هتل استقلال اهتمام ويژه به آموزش ضمن خدمت كاركنان با هدف ارائه خدمات مطابق با استانداردهاي روز هتلداري به ميهمانان، راه اندازي بخشهاي متنوع در راستاي فراهم كردن رضايت مندي مشتريان مانند بخش ارتباط با ميهمان از جمله رزرو هتل استقلال امتيازات ويژه هتل پارسيان استقلال در مقايسه با ديگر هتلها است.


بازدید : | ۲۷ شهريور ۱۳۹۶ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

مواردي را كه موقع رزرو هتل رعايت كنيد

 

چك كردن محل دقيق هتل را فراموش نكنيد :

ممكن است هتل ايده آلي را رزرو رزرو هتل كرده باشيد كه توسط جاده هاي بسيار شلوغ اطراف احاطه شده باشد يا در نزديكي سطح شيبداري واقع شده باشد رزرو هتل يا اينكه به بزرگراه متصل شود ، در اين صورت مكان مناسبي براي قدم زدن نيست . همچنين بيرون رفتن شما نه تنها رزرو هتل آزار دهنده بلكه خطرناك هم مي تواند باشد . زماني كه هتل را رزرو مي كنيد به داشتن امكانات اطراف به خصوص نزديك رزرو هتل بودن آنها توجه كنيد . ساده ترين و بهترين راه براي حل اين مشكالت چك كردن وب سايت هتل مي باشد ، زيرا اكثر هتل ها نقشه ي مكاني كه هتل واقع شده را در وب سايت قرار مي دهند . 2 -نظرهاي موجود  رزرو هتل در سايت را هم مطالعه كنيد : براي رزرو يك هتل يا اتاق بايد به موارد مدنظرتان كه باعث لذت بردن از اقامتتان مي شود توجه داشته باشيد . هنگام چك كردن سايت نظر مشاورين يا مردمي كه قبال در مورد هتل تجربه بدست آورده اند را هم بخوانيد . هميشه مشكالتي از قبيل سروصدا ، غذاي نامناسب و ...مي تواند وجود داشته باشد كه رزرو هتل تا در آنجا اقامت نداشته باشيد متوجه نخواهيد شد . البته هميشه موارد بد مشاهده نخواهيد كرد ، بلكه ممكن است برخي از افراد يا مشاورين در مورد امكاناتي كه هتل در اختيار مسافران مي گذارد تعريف كرده باشند . 3 -رفت و آمد از فرودگاه به هتل را بررسي كنيد : استفاده از وسيله ي نقليه عمومي براي رفتن به مقاصد اطراف هتل و قرار رزرو هتل گرفتن ميان مردمان محلي بهترين راه است . اما مسئله اي كه وجود دارد رفت و آمد شما به هتل است كه اگر از قطارهاي درون شهري استفاده كنيد ، با چمدان هايي كه همراه داريد بسيار خسته كننده و سخت است و اگر بخواهيد رزرو هتل ماشين كرايه كنيد هزينه ي بااليي دارد ، پس به اين مورد هنگام رزرو هتل توجه كنيد .


بازدید : | ۲۷ شهريور ۱۳۹۶ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان